Reglementen

Reglement Robby Fish Zeehengelclub.

1) Er mag gevist worden met één werphengel, voorzien van een opwindsel. Maximum hengellengte is 5m.

2) Eén gemonteerde reserve hengel is toegestaan. De reservehengel mag gemonteerd worden met de draad door de ogen met een draainagel (geen onderlijn bevestigd). De gemonteerde- en andere hengels mogen de andere vissers niet hinderen. Gelieve steeds rekening te houden met collega vissers.

3) Elke deelnemer mag slechts één gemonteerde onderlijn gebruiken. Het is dus verboden om vooraf beaasde lijnen klaar te leggen.

4) Gebruikte onderlijnen die niet meer bevestigd zijn aan de hoofdlijn, dienen vrij van aas te zijn.

5) Het verwisselen van de hoofdlijn is enkel toegestaan na het onthaken van de vis.

6) Onderlijnen mogen slechts voorzien zijn van drie enkelvoudige haken. Dubbele en trippele haken zijn verboden.

7) Het is toegestaan om kunstaas te gebruiken. Vb. blinkers, octopusjes, pareltjes, enz. Maar lepelen is niet toegestaan.

8) Het is verboden om een dobber te gebruiken.

9) Dreggen naar verdoofde of drijvende vissen is verboden.

10) Deelnemers mogen bij aanvang van de wedstrijd niet in het bezit zijn van vissen. Enkel vis die kan gebruikt worden als aasvis mag meegebracht worden. (vb.makreel)

11) Enkel bovenmaatse vis komt in aanmerking voor de dagklassering. Ondermaatse vis moet steeds teruggezet worden.

12) Makreel telt niet mee voor de wedstrijd, maar mag wel gebruikt worden als aasvis. Opgepast, horsmakreel telt wel.

13) Speciale vangsten moeten doorgegeven worden aan de wedstrijdleiding. Het bestuur is op de hoogte van eventuele beschermde vissoorten en zullen handelen naar de richtlijnen van de Europese visserij commissie.

14) Het meten van de vis gebeurt van kop tot staart, muil gesloten. Gelieve geen ondermaatse vissen aan te bieden aan de bootcommissaris.

15) Indien bij controle door de bootcommissaris, bijgestaan door een objectieve hengelaar, vastgesteld wordt dat er een vis ondermaats is dan zal volgende procedure toegepast worden:
– ondermaatse vissen worden door de deelnemer zelf overboord gegooid.
– bij betwisting zal de vis apart gehouden worden door de bootcommissaris en nagemeten op het vasteland in bijzijn van een (of meerdere) bestuurslid(leden).
– Bij het aanbieden van te veel ondermaatse vissen, zal het bestuur de nodige informatie verstrekken aan de betrokken hengelaar om dit in de toekomst te vermijden.

16) Het is verboden om vissen door te geven voordat de definitieve dagweging is afgerond.

17) Elke deelnemende visser dient na de wedstrijd zijn vangst te laten controleren door de bootcommissaris. De bootcommissaris zal er op toezien dat de zak netjes wordt afgesloten en dat het aantal vissen genoteerd wordt.

18) Elke deelnemer heeft de keuze om zijn vis te gutten of niet te gutten bij een clubwedstrijd. Het gaat hier natuurlijk enkel over maatse vissen.

19) De aangeboden vis bij de weging moet volledig uitgelekt zijn.

20) Bij het ophalen van een lijn, waaraan één of meerdere lijnen hangen, welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijn(en) van andere deelnemers, dan komen de vis(sen) toe aan de eigenaar van de haak welke zich in de muil van de desbetreffende vis(sen) bevindt. Wordt een vis opgehaald met twee of meerdere haken in de muil, van onderlijnen welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijnen van verschillende hengelaars, dan komen deze vis(sen) voor geen enkele deelnemer in aanmerking. Deze vis(sen) dienen teruggezet of hun staart dient afgesneden te worden. Een normaal gevangen vis (haak in de muil), waaraan één of meerdere afgebroken onderlijnen bevestigd zijn, komt in aanmerking voor de hengelaar welke de vis heeft opgehaald, in zoverre dat zijn haak zich in de muil van de vis bevind. Een hengelaar welke met zijn lijn één of meerdere onderlijnen, los van alle hoofdlijnen opgehaald, waar één of meerdere vis(sen) aanhangen, mag deze vis niet ter weging aanbieden. Ook deze dienen teruggezet of de staart(en) afgesneden. Gedregde vissen, zonder bijkomstigheden van één of meerdere andere onderlijnen komen in aanmerking. Bij het ophalen van dergelijke of nog andere combinaties, dient de bootcommissaris verwittigd ter nazicht. Zijn beslissing is bindend.

21) Het is verboden op gelijk welke manier, andere deelnemers te hinderen. Denk eraan, het blijft een hobby.

22) Elke deelnemer is geacht zonder hulp te kunnen vissen. Hulp mag geboden worden bij het ophalen van een zware vis, doch de hengel moet steeds in de handen blijven van de desbetreffende visser.

23) De wedstrijd verantwoordelijke zal het begin en eindsignaal geven van de wedstrijd. Indien het eindsignaal gegeven wordt dienen de lijnen onmiddellijk opgehaald te worden.

24) Het plaatsen der deelnemers gebeurt bij loting. De bootcommissaris zal de loting der plaatsen aan boord van het schip verrichten.

25) Bij een ongelijk aantal deelnemers(b.v.5), dient men rechts (stuur-boord) 3 deelnemers te plaatsen en links(bakboord) 2 deelnemers. Indien de schipper buiten wedstrijd mee hengelt(doorgaans rechtse zijde) verandert dit naar 2 deelnemers rechts en 3 deelnemers links.

26) Het is de schippers, die welke mee de wedstrijd vervissen, verplicht mee te loten voor hun plaats aan boord. Bij niet naleving van deze, zal de schipper worden gediskwalificeerd.

27) De bootcommissaris mag ten alle tijden de bakken en andere nakijken op onregelmatigheden.

28) Wanneer sommige deelnemers naar een andere visplaats wensen te varen, zal de bootcommissaris, ieder aan boord raadplegen en handelen naar de wens van de meerderheid, en de mogelijkheid inzake boot en schipper.

29) Het is de deelnemers verboden zich onwelvoeglijk te gedragen. Tevens is het verboden, handelingen uit te voeren, die de veiligheid van hemzelf en/of deze van de andere deelnemers in het gedrang kunnen brengen.

30) Bij elke wedstrijd zal de rangschikking opgemaakt worden door het wegen van de vangst. Per gram zal er één punt toegekend worden. Het hoogst aantal punten primeert, indien gelijk, kijken we naar het aantal vissen. Het hoogste aantal vissen wint. Bij gelijk aantal punten/gewicht en gelijk aantal vissen worden de vissers ex-equo geklasseerd.

31) Het is verboden, door schippers en deelnemers, van zaken overboord te werpen. Enkel aasresten, vis en/of ingewanden mogen overboord gegooid worden. De bootcommisaris zal dit in ’t oog houden. Bij de eerste overtreding zal er een verwittiging volgen. Bij een 2de overtreding zal dit tot uitsluiting van de wedstrijd leiden. Indien een persoon een tweede uitsluiting krijgt zal deze uitgenodigd worden op de bestuursvergadering om zich te verantwoorden. Het bestuur zal beslissen of hij al dan niet uit de club gezet wordt.

32) Iedereen is verantwoordelijk voor het kuisen van de boot na een visdag. Vele handen maken licht werk.

33) Door deel te nemen aan een wedstrijd, verbindt elke deelnemer zich aan de reglementen te houden en deze spontaan na te leven.

34) Het bestuur heeft ten alle tijden beslissingsrecht om deelnemers te wijzen op hun niet naleven van het reglement en daaraan een gepaste sanctie te koppelen.

35) Op de kampioenviering zullen voor de volgende prestaties prijzen voorzien worden:
Kampioen, Algemeen 1ste plaats: Clubbeker kampioen: Schenking en gemaakt door Leo Wouters steeds blijft in de winkel en geeft een overzicht van de kampioenen door de jaren heen.

Beker 1ste plaats
Bon Robby Fish 150€

Algemeen 2de plaats
Beker 2de plaats
Bon Robby Fish 125€

Algemeen 3de plaats
Beker 3de plaats
Bon Robby Fish 100€

4de plaats: bon 75€

Algemeen 4de tot 10de plaats
Medaille/beker met ranking +  bon Robby Fish 50€

Algemeen 12de tot laatste: bon 50€

11de plaats: natura prijs  = Stichtingsprijs RZC
Laatste plaats: bon Robby Fish 51€
Hoogste totaal gewicht (van alle wedstrijden samen)
Hoogste aantal stuks (alle wedstrijden worden opgeteld)
Indien stuks en gewicht gewonnen wordt door 1 persoon, wordt er één prijs voorzien.
Bon Robby Fish 30€                                                                                       Zwaarste vis: beker + bon Robby Fish 30€
Prijzen worden enkel voorzien als de clubkas het toe laat.

Penn Supeprestige Boat eindklassement:

Beker 1ste plaats
Bon Robby Fish 150€

Algemeen 2de plaats
Beker 2de plaats
Bon Robby Fish 125€

Algemeen 3de plaats
Beker 3de plaats
Bon Robby Fish 100€

4de plaats: bon 75€

Algemeen 4de tot laatste 10de plaats
Medaille/beker met ranking +  bon Robby Fish 50€

Indien iemand Belgisch Kampioen wordt: natura prijs.

36) De eindklassering clubklassement wordt als volgt bepaald.
– Aantal wedstrijden bepalend voor de einduitslag wordt eerst vastgelegd. 4 wedstrijden gevist – tellen er twee, 5 wedstrijden gevist tellen er 3, 6 wedstrijden gevist tellen er 3, 7 wedstrijden gevist tellen er 4, 8 wedstrijden gevist tellen er 4, 9 wedstrijden gevist tellen er 5, enzovoort……
– Beste uitslagen worden genomen en het is de bedoeling dat je zo weinig mogelijk punten behaalt.
– Bij gelijke punten aantal wordt gekeken naar het beste dagresultaat, indien ook gelijk het volgende beste dagresultaat, enz…

eindklassering Penn superprestige boat volgen we de einduitslag Penn Superprestige Boat.

Om een klassement en bijhorende bon moet de visser minstens de helft van de geviste wedstrijden meevissen en als moederclub Robby Fish zeehengelclub hebben.

37) Aasbedeling via de club:
Gelieve steeds tijdig te bestellen! Indien te laat kan je nog steeds aas verkrijgen in de winkel.
Steeds voor woensdag 12u
Prijzen kan je terugvinden op de website
Aas wordt ’s morgens afgerekend voor de wedstrijd.
In noodgevallen, bij laattijdige annulatie van de wedstrijd, worden de kosten geregeld via je tegoedrekening van de club. Er is geen enkele verplichting om je aas te bestellen via de club! Verdiensten op het aas worden integraal in het potgebeuren gestoken. :-))

38) Sponsoring van Robbyfishers

Sponsoring WK en selecties
Zelfde voorwaarden als andere sponsoring. Enige verschil dat deze uitbetaald worden voor aanvang.
Selecties/WK Clubs: 100€
WK Jeugd 125€
WK Senior 250€
– Deze regeling zal vervallen of rechtevenredig verminderd worden per lid als de financiële toestand van de club in gevaar komt! Wij rekenen dan ook op jullie begrip.

39) Jeugdvissers: kunnen rekenen op heel wat steun!
– Eerste jaar 15€ lidgeld. Vanaf 2de jaar gratis indien ze minimaal hebben deelgenomen aan 1 clubwedstrijd.
– Clubwedstrijden wordt slechts 20€ aangerekend ipv 40€ (dagprijs), de club legt dit bij.
– BK jongeren is gratis, indien ze reeds deelgenomen hebben aan andere clubwedstrijden. Ook het aas wordt voorzien: 500g pieren en 3 pakjes tappen.
– Vervoer wordt geregeld via clubleden, is ook gratis
– Indien jeugdlid zich engageert, zorgen wij voor één of 2 begeleiders
– Onder de 18: verplicht reddingsvest te dragen!

40) Jeugdvissers – begeleider (peter)
– In samenspraak met de jongere wordt er een Peter aangeduid voor een jaar
– Zitten steeds samen op de boot en mag helpen op alle mogelijke manieren: uitwerpen, onthaken, lijnen knopen,….
– De gevangen vissen moet steeds gescheiden blijven
– Boottrekking: de jeugdvisser trekt als eerste en de peter zal steeds de eerst volgende plaats innemen in wijzerzin. Dus 1 jongere – peter 2; jongeren 6- peter bootplaats 1…..
– Vanaf de jeugdvisser opgeleid is, kan deze samen in overleg met peter en bestuur vragen om gewoon deel te nemen aan de trekking.

41) Annulatie wedstrijden laatste moment:

a. acute ziekte, eventueel ongeval, ziekte familielid graag doktersbriefje binnenbrengen. Aanrekening kosten zullen besproken worden op eerst volgende vergadering.
b. Regeling: indien geen bootkosten, niets aanrekenen. Wel kosten voor de club, bootkosten betalen.
c. Aas, proberen door te verkopen anders zal dit aangerekend worden via de clubrekening
d. Bij meermaals voorkomen, alles aanrekenen. Zal steeds beslist worden op de volgende bestuursvergadering

42) Zeebaars:

–  Indien de Europese wetgeving aangeeft dat zeebaars niet behouden mag worden, wordt deze levend gewogen en schrijft de bootcommissaris het gewicht op het wedstrijdblad. De vis wordt teruggezet.

– Indien er 1 zeebaars per aanwezig mag bijgehouden worden dan:

– worden de eerste 5-6-7 baarzen (naargelang aanwezigen op de boot) bijgehouden in gemeenschappelijke emmer onder toezicht commissaris, deze worden steeds gewogen door de bootcommissaris en genoteerd op het wedstrijdblad bij de desbetreffende visser.

–  verdeling gebeurt op einde van de dag waarbij volgend regels gehanteerd worden

– degene die de meeste vangst mag eerst kiezen

– dan degene die de zwaarste vangt mag eerst kiezen

– verdeling volgens plaats op de boot: nr 1 krijgt eerste keuze, daarna 2….

Vanuit het bestuur is het de bedoeling om iedere vangst van zeebaars te laten tellen en daarna broederlijk te delen. Probeer hier flexibel in te zijn! Uitzondering maken niet de regel.

43) Bij het vangen van een uitzonderlijke vangst, beschermde soort,  mooie maatse vis kan u vragen om de vis te wegen en levend terug te zetten. Het gewicht wordt netjes opgeschreven.

Het bestuur dank alvast iedereen voor het naleven van het reglement en om het wedstrijdgebeuren zo fijn mogelijk te maken. Vis ze.

Het Bestuur RZC